Nhà dân xây kiên cố chắc chắn

ô tô vào tận nhag, hai mặt thoáng hướng tây bắc – đông bắc